Hotel Stars The Series EP.8 “พลอยใส” วางแผนร้ายหวังกำจัด “ออม”

“พลอยใส” วางแผนร้ายหวังกำจัด “ออม” ในซีรีส์ “Hotel Stars The Series สูตรรักนักการโรงแรม EP.8”

เรื่องย่อซีรีส์ “Hotel Stars The Series สูตรรักนักการโรงแรม EP.8” “พลอยใส” วางแผนร้ายหวังกำจัด “ออม” จากผลคะแนนการฝึกงานรอบแรก ทำให้ “วาเลน” (กรีน พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์) และ “คิน” (คิมม่อน วโรดม เข็มมณฑา) ได้คะแนนสูงกว่าเพื่อน ส่วน “เต้ย” (บาส […] Read More